Запиши се во СОУ „Гошо Викентиев“ !!!!

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СОУ „Гошо Викентиев“ Кочани, Македонија ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОД.

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни, на 20 и 21 јуни и второ пријавување на 27 и 28 јуни 2023 година, преку порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk/ со најава на средношколците преку сопствените кориснички сметки на https://schools.mk/💻🪛.

Струка ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

*Електротехничар за електроника и телекомуникации (дуална образование)

*Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

*Електротехничар – енергетичар ( дуално образование)

*Електротехничар/ електричар (тригодишно образование)

Струка- МАШИНСТВО

*Машински техничар/ Машинско енергетски техничар

*Техничар за компјутерско управување

*Техничар за производно машинство/ Машински техничар за моторни возила ( дуално образование)

*Автомеханичар/ заварувач- обработувач на метал (тригодишно образование)

Струка- СООБРАЌАЈ, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

*Техничар за транспорт и шпедиција

Сподели: