„Култ Консалтинг“ – Економски информатор

Ве информираме за сите можности за Вашиот бизнис!

Самата подршка од наша страна опфака:

  • Следење на сите огласи и повици за грантови и информирање за истите
  • Следење на сите огласи и повици за ко-финансирачки грантови и информирање за истите
  • Следење на сите повици за субвенции и информирање за истите
  • Следење на сите активни мерки за вработување и информирање за истите
  • Следење на сите субвенционирани или бескаматни кредитни продукти и информирање за истите
  • Следење на сите кредитни продукти со грант компонента и информирање за истите
  • Информирање за сите активни програми кои нудат пристап до финансии и известување за истите
  • Економски информации кои се стратешки битни за бизнис напредокот

Информациите се проследуваат нaвремено со можност истите да бидат искористени во продуктивна смисла за Вашиот бизнис.

Сподели: