„Култ Консалтинг“ – Друштво за сметководствено – финансов консалтинг

Заинтересирани сте за отворање на нова фирма? Со нас добивате целосен пакет на деловни и даночни совети неопходни при основање на нов деловен субјект преку регистрационен агент!

Комплетен пакет на деловни услуги:

  • Финансиско сметководство
  • Даночни извештаи и даночен консалтинг
  • Пресметки на плати
  • Увоз-извоз, девизно работење, извештаи до НБРМ
  • Финансиски извештаи, креирање на буџети , анализи и планови
  • Оперативни-правни работи врзани со ЦРМ, УЈП, ФЗОМ, АВРМ, ДПИ!
  • Соработници за правен консалтинг и ревизија на правни субјекти

Квалитетот во работата на друштвото за сметководтсво КУЛТ КОНСАЛТИНГ е рефлексија на квалитетот и постојано надоградување, на достапноста, доверливост, како и на нашата ефективност.

Разбирањето на потребите на клиентот е толку важно како и разбирањето на законите.

Ние сме посветени на воспоставување и градење на односите со клиентите врз основа на доверба, лојалност, знаење и динамична способност.

Нашиот успех е нераскинливо поврзан со успехот на нашиот партнер!!!

КУЛТ КОНСАЛТИНГ ДОО

Друштво за сметководство и финансии

ул. Кеј на револуцијата бр.14 Кочани (над ТТК Банка)

тел.+ 389 70801014

+389 71246570

Сподели: