Маркетинг

Редакцијата на интернет-порталот „Гласно“ Ви нуди можност за рекламирање на веб страницата, со банер и промо текстови според Вашите потреби и желби.

За ценовник за рекламирање, понудата и условите за соработка контактирајте нè на:

[email protected]

[email protected]

или на телефонските броеви: 077/516-880, 070/271-975.