Маркетинг

Редакцијата на интернет-порталот „Гласно“ Ви нуди можност за рекламирање на веб страницата, со банер и промо текстови според Вашите потреби и желби.

За ценовник за рекламирање, понудата и условите за соработка контактирајте нè на:

info@glasno.mk

info.glasno@yahoo.com

или на телефонските броеви: 077/516-880, 070/271-975.

Сподели: