Објавен јавен повик за прибирање предлози за програмата за култура за 2022 година

Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните и месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Програмата за култура на Општина Кочани за 2022 година.

Области на проекти кои ќе бидат поддржани:

 • Музичка дејност
 • Музички изданија

(Музичкиот состав или музичарот / музичарката за кој се аплицира, да се /е роден/а или да живее во Општина Кочани.)

 • Драмска дејност
 • Фолклор
 • Литературна, уметничка, стрип и научно- истражувачка дејност
 • Визуелни уметности
 • Фестивали од мал тип
 • Фестивали од среден тип
 • Фестивал од поголем тип- посветен на урбаната култура со работно име „Урбан Фест“ или „Нов град“(овој фестивал ќе биде координиран и соорганизиран помеѓу општината и здружение или институција)

Распределбата на средствата од Буџетот за култура на Општина Кочани за 2022 година наменети за финансирање на проекти и активности,Општина Кочани ќе го врши врз основа на критериумии приоритети.

Временската рамка за спроведување на прифатените проекти е од 1.1.2022 до 31.12.2022 година.

Покрај Пријавата за финансирање на проекти која треба да биде пополнета, потпишана од застапникот и заверена со печат (доколку е правно лице),задолжително треба да ги достави следниве прилози:

 • Пополнета Пријава (образец во прилог)
 • Фотокопија од решението за регистрација на правното лице;
 • Образец-Извештај за искористени средства за претходната 2020 година(доколку има користено)
 • Уверение за платени даноци издадено од даночните органи.
 • Изјава за лични податоци
 • Предлог проекти со финансиска конструкција

Потребните информацииоколу предлог проектите и активностите, може да ги побарате на kultura@kocani.gov.mk или тел: 072586818

Програмите и предлог проектите со финансиската конструкција,во  електронска форма треба да се достават преку електронска пошта на адреса kultura@kocani.gov.mk (со назнака за јавен повик за предлог-проекти),  или преку Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани,најдоцна до 12.11.2021 година.

Сподели: