September 28, 2020

Јавен повик за распределување на авто такси лиценци

Општина Кочани објави јавен повик за учество во постапка за распределување на расположливи лиценци, односно слободни места за користење на изводи за лиценци за авто такси возила.

Заинтересираните лица со начинот на поднесување и потребната документација можат да се запознаат со клик на следниот линк.

Јавниот повик трае 7 (седум) работни дена сметано од денот на објавувањето на огласна табла на Општина Кочани и на официјалната веб страница на Општината. Право на учество имаат како постојаните така и идните вршители на авто такси дејноста.